หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : เรื่อง เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย : admin
อ่าน : 483
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง     เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
-------------------------------------------------
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางเปิดเผยราคากลาง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                             ประกาศ      ณ       วันที่     30   ตุลาคม  พ.ศ. 2562
 
                                                          (ลงชื่อ)พลตรี   รณกร    ปานกุล     
                                                                          (  รณกร    ปานกุล  )
                                                                    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง บก.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
  1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารกองเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ
      มณฑลทหารบกที่ 22
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มณฑลทหารบกที่ 22
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,285,900.-บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
  4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมเปลี่ยนหลังคา, ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้, ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน+ชายคา,
      ซ่อมห้องสำนักงาน, รายการทาสี, ซ่อมปูกระเบื้องภายในอาคาร
  5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,285,900.-บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพัน
      เก้าร้อยบาทถ้วน)
  6. บัญชีประมาณการราคากลาง
      6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)
  7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
       7.1  พ.ท.ณรงค์      ศรีจันทร์
       7.2  พ.ท.กิติศักดิ์    ภัคดีวงศ์
       7.3  พ.ท.กองภพ    ตลับทอง