หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
อ่าน : 487
จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                             ประกาศ      ณ       วันที่      28    ตุลาคม  พ.ศ. 2562
 
                                                        (ลงชื่อ) พลตรี     รณกร  ปานกุล   
                                                                            ( รณกร  ปานกุล )
                                                                    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22

พ.ท.                              ร่าง/ตรวจ             ต.ค. 62
ส.อ.ทศพรฯ                     พิมพ์/ทาน             ต.ค. 62
พ.อ.                              ตรวจ                   ต.ค. 62
พ.อ.                              ตรวจ                   ต.ค. 62
พ.อ.                              ตรวจ                   ต.ค. 62
พอ.                                       ตรวจ                      มี.ค.
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย มณฑลทหารบกที่ 22 (M62100025648)  ลงวันที่  28  ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
ลำดับ
 
รหัสแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง
 
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
( บาท )
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
1. P62100114223 โครงการ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารกองเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ
มณฑลทหารบกที่ 22
2,285,900 11/2562