หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โดย : admin
อ่าน : 1980
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1     ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
-------------------------------------------------
ตามประกาศมณฑลทหารบกที่ 22   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 นั้น
งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ขนาดบรรจุไม่น้อย กว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด อุบลเจริญปาล์ม   ( ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  881,100 บาท ( แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
                              ประกาศ       ณ       วันที่      18     เมษายน  พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                           (ลงชื่อ) พล.ต.  อรรถ   สิงหัษฐิต         
                                                                            ( อรรถ   สิงหัษฐิต )
                                                                     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054