ชื่อ - นามสกุล :พันเอก จักกฤษณ์ เงินดี
ตำแหน่ง :หก.กกพ.มทบ.22
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองกำลังพล
หน้าที่ในกลุ่ม :