ชื่อ - นามสกุล :พ.อ.นราธิป จันทะแจ้ง
ตำแหน่ง :หก.กกบ.มทบ.22
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองส่งกำลังบำรุง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง