ชื่อ - นามสกุล :พ.อ.ภูษิต พลาเศรษฐ
ตำแหน่ง :หก.กกร.มทบ.22
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองกิจการพลเรือน
หน้าที่ในกลุ่ม :