[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 44 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดย : admin
เข้าชม : 6639
จันทร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


-สำเนาคู่ฉบับ-

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๒
        เรื่อง     รับสมัครทหารกองหนุน  และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น 
                   พนักงานราชการ   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
-------------------------------------------
                   ด้วย  มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น  พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา  รายละเอียดดังนี้.-
                   ๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร   
                      ๑.๑ ตำแหน่ง    พนักงานบริการ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ จำนวน  ๑  อัตรา
                   ๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                      ๒.๑ เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๓ – ๕ และบุคคลพลเรือนชาย/หญิง   อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี บริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  ๔๐ ปี บริบูรณ์  (นับถึงวันสมัคร)
                      ๒.๒ งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี  พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ   ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗
                      ๒.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗
                      ๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการเข้ารับราชการ     
                      ๒.๕ ผู้สมัคร , บิดา  และมารดา    มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด   หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
                      ๒.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                      ๒.๗ ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท ยกเว้นในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ สำหรับผู้ที่มีประวัติกระทำความผิดอาญา   และไม่แจ้งต่อกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้ารับราชการ
                      ๒.๘ ผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรองผลจากแพทย์ทหารประจำการว่า  ไม่มีเชื้อเอดส์ และยาเสพติดให้โทษ
                      ๒.๙ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา   และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ  และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง   เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง  กองทัพบกจะถือ  ได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ    อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ภายหลัง  ดังนั้น  มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุ
/๓.  คุณสมบัติ......
 
 
 
 
-
                 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ผู้มีความประสงค์จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-
                        ๓.๑ ตำแหน่ง  พนักงานบริการ   กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒           จำนวน  ๑  อัตรา
                                ๓.๑.๑ เป็นทหารกองหนุน  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓ – ๕ และบุคคลพลเรือนชาย/หญิง  มีอายุ  ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันสมัคร)
                                ๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
                                ๓.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถ พิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
                                ๓.๑.๓ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว  จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น  เรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้
                 ๔.  หลักฐานประกอบในการสมัคร   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงใน    วันสมัคร  โดยนำฉบับตัวจริงมาแสดง  และถ่ายสำเนาเอกสาร  จำนวนอย่างละ  ๑  ชุด  ดังนี้.-  
                       ๔.๑ ใบสมัคร    (ตามแบบของมณฑลทหารบกที่ ๒๒ กำหนด)
                       ๔.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ตามหลักสูตรที่กำหนด
                       ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา
                        ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
                        ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน )  ขนาด   ๑   นิ้ว   จำนวน    ๒    รูป
                        ๔.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์  จากแพทย์ทหารประจำการ  (แบบ ทบ.๔๖๖ -๖๒๐)  พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์   และยาเสพติดให้โทษ   ใบสำคัญความเห็นของแพทย์จะต้องระบุว่า “ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ”  (ตรวจที่  รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์)   จะใช้เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว
                         ๔.๗ ผู้ที่เคยรับราชการ   หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน  ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้างไปแสดงด้วย  
                         ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา  ใบมรณบัตรของบิดา  มารดา  ( ถ้ามี )
                   ๕.  เอกสารทางทหาร      (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน   ๑   ชุด)
                         ๕.๑ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ  ใช้ประวัติทหารบก  (ทบ.๑๐๐–๐๗๕) หรือจากเหล่าทัพอื่น,หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด,ใบ สด.๓,ใบ สด.๘  ซึ่งได้รับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร
                          ๕.๒ ทหารกองหนุนซึ่งสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ ใช้ใบ สด.๓, สด.๘  ซึ่งได้รับการรับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร,หนังสือรับรองความประพฤติ  จาก  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  หรือชั้นปีที่ ๕  และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจาก  กรมการรักษาดินแดน ,หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
/๖.  กำหนด.......
 

-๓-
                 ๖.  กำหนด  วัน  เวลา   และสถานที่รับสมัคร
                       ๖.๑ รับสมัคร ตั้งแต่  ๑๐ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  กองกำลังพลมณฑลทหารบก
ที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    ในวันและเวลาราชการ
( เว้นวันหยุดราชการ )
                       ๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ฯ  ในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ บอร์ด   หน้าห้อง  กองกำลังพล   มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   และในเว็บไซต์ของ   มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ( www.22circle.com )
                   ๗.  กำหนด  วัน  เวลา   การสอบคัดเลือก  
                         ๗.๑  สอบคัดเลือก ฯ  ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ   มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ค่ายสรรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    ดังนี้.-
                                   ๗.๑.๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ สอบภาควิชาการ ณ ห้องเรียน ศฝ.นศท.มทบ.๒๒
                          ๗.๒ สอบสัมภาษณ์   ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓๐๐  - ๑๖๓๐        ณ ห้องรับรอง  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
                   ๘.  เกณฑ์การสอบ    และการคิดคะแนน    แต่ละตำแหน่งมีคะแนนสอบ   จำนวน   ๑๐๐   คะแนน
                         ๘.๑  ผู้สมัครสอบตำแหน่ง  พนักงานบริการ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ 
                                ๘.๑.๑  การสอบภาควิชาการ                                          ( 9๐ คะแนน )
                                          ๘.๑.๑.๑  วิชาความรู้ทั่วไป   (ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การ
ทหาร,วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี)                                                                    ๒๐  คะแนน
                                          ๘.๑.๑.๒  วิชาภาษาไทย  (ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น)      ๒๐  คะแนน
                                          ๘.๑.๑.๓  วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                                                             3๐  คะแนน
                                          ๘.๑.๑.๔  วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย     พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗                                                                     ๒๐  คะแนน
                               ๘.๒.๒  การสอบสัมภาษณ์                                                  ๑๐  คะแนน
                      ๘.๓  หากปรากฏว่าผลการสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน   จะพิจารณาคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เป็นเกณฑ์ตัดสินในการจัดลำดับที่ และหากคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการ
                     ๘.๔ สำหรับการจัดลำดับผู้เข้ารับการทดสอบเป็นอะไหล่ในลำดับต่าง ๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการ ฯ
                   ๙.ระเบียบการสอบ  
                      ๙.๑ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน   หรือบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้  มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครเข้าสอบช้ากว่า ๑๕ นาที ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ
                      ๙.๒ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
/๙.๓  ผู้กระทำ........
 

-๔-
                      ๙.๓ ผู้กระทำการใดอันเป็นทุจริตในการสอบ   มณฑลทหารบกที่ ๒๒  จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ฯ และดำเนินคดีตามกฎหมาย
                   ๑๐.การแต่งกาย     ชุดสุภาพ
                   ๑๑.ประกาศผลการสอบคัดเลือก   จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   เมื่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒  ได้อนุมัติตัวบุคคลแล้ว  ณ  หน้าห้องกองกำลังพล  มณฑลทหารบกที่ ๒๒   ค่าย
สรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในเว็บไซต์ของ  มณฑลทหารบกที่ ๒๒      ( www.22circle.com )
 
                                                ประกาศ   ณ   วันที่              กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
                                                                  พลตรี  
                                                                         (  อรรถ    สิงหัษฐิต   )
                                                                    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
 
 
  
 


หลักฐานประกอบในการสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงใน    วันสมัคร  โดยนำฉบับตัวจริงมาแสดง                        และ ถ่าย   สำเนาเอกสาร  จำนวนอย่างละ     ๑  ชุด  ดังนี้.-
                     ๑. ใบสมัคร    (ตามแบบของมณฑลทหารบกที่ ๒๒ กำหนด)
                     ๒. ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ  และใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ตามหลักสูตรที่กำหนด
                    ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา
                    ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
                    ๕. รูปถ่ายหน้าตรง   แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  (ถ่ายมาแล้ว  ไม่เกิน   ๖  เดือน )  ขนาด   ๑ ๑/๒   นิ้ว   จำนวน    ๓   รูป
                   ๖. ใบสำคัญความเห็นแพทย์   จากแพทย์ทหารประจำการ   (แบบ ทบ.๔๖๖ -๖๒๐)  พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์    และยาเสพติดให้โทษ   ใบสำคัญความเห็นของแพทย์จะต้องระบุว่า  “ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ”    (ตรวจที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์)  จะใช้เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว
                   ๗. ผู้ที่เคยรับราชการ   หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน  ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้างไปแสดงด้วย  
                   ๘. หลักฐานอื่น ๆ  เช่น   การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรสของ  บิดา  มารดา  ใบมรณบัตรของบิดา  มารดา  ( ถ้ามี )
เอกสารทางทหาร
(ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน   ๑   ชุด)
                   ๑. ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ   ใช้ประวัติทหารบก                (ทบ.๑๐๐–๐๗๕) หรือจากเหล่าทัพอื่น,หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด,ใบ สด.๓,ใบ สด.๘  ซึ่งได้รับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร
                   ๒. ทหารกองหนุนซึ่งสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ ใช้ใบ สด.๓, สด.๘  ซึ่งได้รับการรับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร,หนังสือรับรองความประพฤติ  จาก  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ว่า  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  หรือชั้นปีที่ ๕     และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจาก   กรมการรักษาดินแดน ,หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
------------------------------------------------------------------         
 
 
 
 
 
 
 
 
มณฑลทหารบกที่ 22  รับสมัครทหารกองหนุน   และบุคคลพลเรือน  ชาย/หญิง  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น
 พนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 25๖๑   จำนวน   ๑   อัตรา  ดังนี้.-
-------------------------------------------
       ๑. ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  จำนวน    1   อัตรา
      -รับสมัคร    ตั้งแต่   ๑๐  -  ๑๒  ก.ย. ๖๑
 ( เว้นวันหยุดราชการ )
ณ   กองกำลังพล   มณฑลทหารบกที่ 22
      -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   ในวันที่  ๑๓  ก.ย. ๖๑
      -สอบภาควิชาการ  ในวันที่    ๒๐  ก.ย. ๖๑
      –สอบสัมภาษณ์     ในวันที่    2๐  ก.ย. ๖๑
      -ประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ  เมื่อ   ผบ.มทบ.22
อนุมัติตัวบุคคลแล้ว
------------------------------
 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้มีความประสงค์จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 22  จำนวน   1   อัตรา
          ๑.1  เป็นทหารกองหนุน  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 3 – 5 และบุคคลพลเรือนชาย/หญิง  มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  40 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันสมัคร)
          ๑.2  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
          ๑.3  มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  สามารถพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
          ๑.4.  สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว   จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น  เรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้
- คำเตือน -
-กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองทุกครั้งก่อน
สมัครว่า  มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่-
 
 
------------------------------------------------------------
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) 11/พ.ย./2562
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 29/ก.ย./2561
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย 29/ก.ย./2561
      เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ 21/ก.ย./2561
      ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 10/ก.ย./2561


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ