[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 42 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  
การจัดหน่วย  
 

การจัดหน่วย
การแบ่งมอบ    มทบ.๒๒   เป็นหน่วยในอัตราของ  ทภ.๒
การจัด   เดิมตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓  และยังเป็น มทบ.๖  มีการจัดตาม อฉก.  (อฉก.หมายเลข ๕๖๐๐)  ซึ่งเป็นการจัดที่มีอัตราตำแหน่งรับผิดชอบไม่แน่ชัดนัก   (ไม่จำกัดจำนวนแน่นอน)   จนกระทั่งถึง ปี
พ.ศ.๒๕๓๑ (๒ มี.ค.๓๑)  ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการให้ปรับอัตราการจัด มทบ.จทบ. ใหม่ โดยให้จัดตาม อจย. (อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์)  จึงจะมีอัตราที่แน่นอนแทน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานโดยให้มี เหล่า/หน่วย สายวิทยาการรับผิดชอบในการพัฒนาหลักนิยมโดยแน่ชัด  เช่น  ร้อย สห.มทบ. ที่เป็นอัตราแยกต่างหากก็จะเป็นความรับผิดชอบของ สห.ทบ.โดยตรง และสะดวกในการควบคุมปกครองบังคับบัญชา เป็นต้น  (มทบ.๖  เปลี่ยนเป็น  มทบ.๒๒  เมื่อ  ๑๔  ส.ค.๒๕๓๓)
            ปัจจุบัน  มทบ.๒๒   มีการจัดตาม  อจย.หมายเลข  ๕๑ - ๒๐๑ (๕ ส.ค.๒๕๓๑)  โดยแยกเป็น  ๔  ส่วน 
มีรายละเอียดดังนี้   
๑. ส่วนบังคับบัญชา    ได้แก่กองบัญชาการ  (บก.มทบ.๒๒)
             มีหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม อำนวยการกำกับดูแลฝ่าย/หน่วย ในอัตราต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจ  โดยบรรจุนายหารในระดับผู้บังคับบัญชาไว้ในส่วนนี้ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดของ  มทบ.๒๒  คือ  ผบ.มทบ.๒๒  ก็บรรจุในส่วนนี้ด้วย
๒. หน่วยในอัตรา   มี   ๑๗   หน่วย  ได้แก่
             กองร้อย มทบ., กองร้อยสารวัตร,ศาล, อัยการ, กองเรือนจำ, สำนักงานขนส่ง, แผนกยุทธโยธา, แผนก
สรรพาวุธ, แผนกพลาธิการ, แผนกประวัติบำเหน็จและบำนาญ,หมวดดุริยางค์, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, หมวดสื่อสาร, จังหวัดทหารบก ตามที่ กห.กำหนด (จทบ.อ.บ.และ จทบ.ร.อ.)  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์, แผนกสัสดีจังหวัด (สำหรับหน่วยสัสดีอำเภอ/กิ่งอำเภอ ถือเป็นหน่วยในอัตราของแผนกสัสดี จว.) และหน่วยทหาร/กำลังประจำถิ่น ตามที่ กห.กำหนด  โดยหน่วยต่าง ๆ เหล่านี้จัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ในลักษณะ และฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติเป็นหลัก  เพื่อตอบสนองขีดความสามารถต่าง ๆ ของ  มทบ.๒๒ นั่นเอง
๓. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน   มี   ๕   กอง  ๑   ฝ่าย (กอง สธ.ทั้ง ๕  กอง) (ฝ่ายโครงการและงบประมาณ) ได้แก่ กองกำลังพล, กองข่าว, กองยุทธการ, กองส่งกำลังบำรุง, กองกิจการพลเรือน, ฝ่ายโครงการและงบประมาณ  มีหน้าที่หลักในการประสานงานทั้งมวล ควบคุมและบริหารงบประมาณของหน่วย  ให้ข้อเสนอแนะ,หนทางปฏิบัติ,อำนวยการ,ควบคุม,กำกับดูแล เพื่อให้บรรลุภารกิจและเป็นไปตามคำสั่ง ตลอดจนนโยบายของผู้บังคับบัญชาจึงเป็นส่วนสำคัญของ  มทบ.๒๒ เปรียบเสมือนมันสมองของผู้บังคับบัญชานั่นเอง
๔. ฝ่ายกิจการพิเศษ   มี  ๑๐   ฝ่าย  ได้แก่
             ๔.๑ ฝ่ายการเงิน                                                     ๔.๖ ฝ่ายพระธรรมนูญ
             ๔.๒ ฝ่ายการสื่อสาร                                              ๔.๗ ฝ่ายสรรพกำลัง
             ๔.๓ ฝ่ายการแผนที่                                                ๔.๘ ฝ่ายการสัตว์
             ๔.๔ ฝ่ายการสารวัตร                                             ๔.๙ ฝ่ายอนุศาสนาจารย์
             ๔.๕ ฝ่ายการสืบสวนสอบสวน                           ๔.๑๐ ฝ่ายสวัสดิการ
 
             เป็นฝ่ายที่จัดให้มีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ  ในการให้การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ให้ข้อเสนอแนะ หนทางปฏิบัติ,อำนวยการ,ควบคุม,กำกับดูแล เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ เป็นการเฉพาะเรื่อง  ในเรื่องที่มีความสำคัญมีเทคนิคซึ่งต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษ หรือมีเนื้อหาสาระ มีปัญหาเกี่ยวพันสลับซับซ้อนที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและอาจต้องใช้เวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระของผู้บังคับบัญชาให้สามารถสั่งการด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม และรวดเร็ว เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ กฎหมาย คดีอาญา การเงิน การติดต่อสื่อสาร และพิธีทางศาสนา เป็นต้น
สรุป
             ยอดกำลังพลของ มทบ.๒๒  (ไม่รวมส่วนที่เป็นอัตราแยกต่างหาก คือ ไม่รวม ร้อย มทบ.๒๒,ร้อย สห.มทบ.๒๒,กอง รจ.มทบ.๒๒,มว.ดย.มทบ.๒๒,ศฝ.นศท.มทบ.๒๒,จทบ.ร.อ.,รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์,แผนกสัสดี  จว. และหน่วยสัสดี อ./กิ่ง อ.) ดังนี้
นายทหาร นายสิบ พลทหาร รวม หมายเหตุ
อัตราเต็ม
อัตราลดระดับ ๑
อัตราลดระดับ ๒
อัตราลดระดับ ๓
อัตราอนุมัติ
อัตราโครง
๙๕
๘๒
๗๗
๗๐
 
๔๑
๓๑๙
๒๔๑
๒๒๓
๑๙๘
 
๑๐๔
๑๑๙
๙๕
๙๑
๖๑
 
๓๒
๕๓๓
๔๑๘
๓๙๑
๓๒๙
 
๑๗๗
๑๐๐ %
๘๐ %
๗๐ %
๖๕ %
 
๔๐ %
 
             อัตราอนุมัติที่ ทบ.กำหนด ให้  มทบ.๒๒   บรรจุ  คือ  อัตราลดระดับ ๒ (อัตราในยามปกติ) (มทบ.๒๑ บรรจุอัตราลดระดับ ๑, มทบ.๒๒ , ๒๓ และ ๒๔  บรรจุอัตราลดระดับ ๒)
             รวม  ๓๙๑  อัตรา  แยกเป็น
                   --  พล.ต.                                              ๑          อัตรา
                   --  พ.อ. (พ.)                                       ๓           "
                   --  พ.อ.                                                ๘           "
                   --  พ.ท.                                                ๑๕        "
                   --  พ.ต.                                                ๓๐        "
                   --  ร.อ.                                                 ๒๐        "
                   --  จ.ส.อ. (พ.)                                    ๒๒       "
                   --  จ.ส.ต. -  จ.ส.อ.                           ๗๙        "
                   --  ส.อ.                                                 ๑๒๒    "
                   --  ส.ต.                                                 ๑๕        "
                   --  พลฯ                                                ๗๖        "
หมายเหตุ 
                   --  นายทหารฝ่ายการสื่อสารทำหน้าที่  ผบ.มว.ส.ด้วย
                   --  ตำแหน่งช่างกล  ในแผนกยุทธโยธา  ให้บรรจุในอัตรา จ.ส.ต. - จ.ส.อ. ๑ คน และอัตรา ส.อ. ๒  คน  รวมเป็น  ๓  คน
                   --  ให้มีตำแหน่งประจำ และสำรองราชการ  บก.มทบ.  ได้โดยไม่จำกัดชั้นยศ และ จำนวน  เพื่อการดำเนินการทางกำลังพลที่มิใช่เป็นการปรับย้ายเพื่อหมุนเวียนกำลังพลตามปกติ  ได้ตามความจำเป็น
 
 
 
.............................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย
 
              ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐  และ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑   มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ได้ร่วมให้การสนับสนุนการรบโดยใกล้ชิดใน   “ ยุทธการช่องบก ”  ซึ่งทำให้หน่วยดำเนินกลยุทธสามารถปฏิบัติภารกิจผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้าม  ได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
.................................................
 
เกียรติประวัติของหน่วย
 
 
 
 
 
......................................................
 
วันสถาปนาหน่วย
             
              มณฑลทหารบกที่  ๒๒    สถาปนาขึ้นเมื่อ   วันที่     ๑๘   พฤษภาคม   ๒๔๙๓
 
 
………………………………………
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้บังคับบัญชา  ตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบัน

 
                            ๑. พลตรี แสร์      น้อยเศรษฐ์   ผบ.มทบ.๖   ก.ค.๒๔๙๓ - ธ.ค.๒๔๙๖
                            ๒. พลตรี เชื่อม   ปายะนันท์    ผบ.มทบ.๖   ธ.ค.๒๔๙๖ - ก.ย.๒๔๙๗
                            ๓. พลตรี อาบ     โทณานนท์    (พลเอก)    ผบ.มทบ.๖    ก.ย.๒๔๙๖ - ธ.ค.๒๔๙๘
                            ๔. พลตรี เต็ม    หอมเศรษฐี  (พลเอก)  ผบ.มทบ.๖   ธ.ค.๒๔๙๘ - ธ.ค.๒๔๙๙
                            ๕. พลตรี พิศิษฐ์   ฉายเหมือนวงศ์  (พลเอก)  ผบ.มทบ.๖   ม.ค.๒๕๐๐ -  ธ.ค.๒๕๐๐
                            ๖. พลตรี สอด    รัตยันตรกร   ผบ.มทบ.๖  ธ.ค.๒๕๐๐ -  ธ.ค.๒๕๐๑
                            ๗. พลตรี เฉลียว   เพ็ชรโยธิน  ผบ.มทบ.๖  ธ.ค.๒๕๐๑ - ธ.ค.๒๕๐๓
                            ๘. พลตรี พื้น   อัคถะโยธิน   ผบ.มทบ.๖   ธ.ค.๒๕๐๓ - ธ.ค.๒๕๐๕
                            ๙. พลตรี จำลอง   สิงหะ  (พลโท)  ผบ.มทบ.๖   ธ.ค.๒๕๐๕ - ต.ค.๒๕๐๖
                            ๑๐. พลตรี ถวัลย์   ศรีเพ็ญ   ผบ.มทบ.๖    ต.ค.๒๕๐๖ - มิ.ย.๒๕๐๘
                            ๑๑. พลตรี ยงค์   รอดโพธิ์ทอง  (พลโท)  ผบ.มทบ.๖  มิ.ย.๒๕๐๘ - ม.ค.๒๕๑๔
                            ๑๒. พลตรี จุมพล   ทองทาบ   ผบ.มทบ.๖   ม.ค.๒๕๑๔ - ก.ย.๒๕๑๖
                            ๑๓. พลตรี เฉลิม   อรัณยกานนท์  ผบ.มทบ.๖   ต.ค.๒๕๑๖ - ก.ย.๒๕๑๘
                            ๑๔. พลตรี ประคัลภ์   เครือคงคา  ผบ.มทบ.๖   ต.ค.๒๕๑๘ - ก.ย.๒๕๑๙
                            ๑๕. พลตรี ประยูร   พลอยมุกดา  ผบ.มทบ.๖   ต.ค.๒๕๑๙ - ก.ย.๒๕๒๑
                            ๑๖. พลตรี อุทัย   พงศ์สุพัฒน์   ผบ.มทบ.๖   ต.ค.๒๕๒๑ - ก.ย.๒๕๒๔
                            ๑๗. พลตรี ยรรยง   หงษ์ศรีทอง   ผบ.มทบ.๖   ต.ค.๒๕๒๔ - ก.ย.๒๕๒๘
                            ๑๘. พลตรี วชิรพล   พลเวียง   ผบ.มทบ.๖   ต.ค.๒๕๒๘ - ก.ย.๒๕๒๙
                            ๑๙. พลตรี บุญเปรียบ   เกิดชูชื่น   ผบ.มทบ.๖   ต.ค.๒๕๒๙ - ต.ค.๒๕๓๒
                            ๒๐. พลตรี ชูศักดิ์   เวชช์ประเสริฐ   ผบ.มทบ.๖,ผบ.มทบ.๒๒   ต.ค.๒๕๓๒ - ก.ย.๒๕๓๕
                            ๒๑. พลตรี ธมวุช   กองจันทร์ดี   ผบ.มทบ.๒๒    ต.ค.๒๕๓๕ - ก.ย.๒๕๓๗
                            ๒๒. พลตรี นิคม   ยศสุนทร   ผบ.มทบ.๒๒   ต.ค.๒๕๓๗ - ต.ค.๒๕๔๐
                            ๒๓. พลตรี พิบูลย์   วิเชียรวรรณ   ผบ.มทบ.๒๒  ต.ค.๒๕๔๐ - ต.ค.๒๕๔๑
                            ๒๔. พลตรี ทนง    ไวว่อง     ผบ.มทบ.๒๒    ต.ค.๒๕๔๑  -  ต.ต.๒๕๔๒
                            ๒๕. พลตรี ประธาน   ขีดขิน    ผบ.มทบ.๒๒  ต.ค.๒๕๔๒  -  ต.ค.๒๕๔๓
                            ๒๖. พลตรี วีรวุธ   ส่งสาย    ผบ.มทบ.๒๒       ต.ค.๒๕๔๓  -  มี.ค.๒๕๔๗
                            ๒๗. พลตรี วิโรจน์    ชนะสิทธิ์   ผบ.มทบ.๒๒  เม.ย.๒๕๔๗ – ก.ย. ๒๕๔๘
                            ๒๘. พล.ต.จีระศักดิ์    ชมประสพ   ผบ.มทบ.๒๒  ( ต.ค.๒๕๔๘ - ก.ย. ๒๕๕๐ )
                            ๒๙. พล.ต.ไตรศักดิ์  อินทรัศมี ผบ.มทบ.๒๒ ( ต.ค. ๒๕๕๐ - ก.ย.๒๕๕๒)
                            ๓๐. พล.ต.ชยันต์  หวยสูงเนิน ผบ.มทบ.๒๒ ( ต.ค. ๒๕๕๒ - ก.ย. ๒๕๕๔ )
                            ๓๑. พล.ต.วีรภัทรพล  บุญย์เชี่ยว ผบ.มทบ.๒๒ (ต.ค. ๒๕๕๔ - ก.ย. ๒๕๕๖ )
                            ๓๒. พล.ต.วิษณุ  ไตรภูมิ ผบ.มทบ.๒๒ (ต.ค. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน )
www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ