[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
เข้าชม : 355
ศุกร์์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22

เรื่อง     ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------
มณฑลทหารบกที่ 22  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง เพื่อทำการรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลางเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 735,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
                   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
     1. มีความสามารถตามกฎหมาย
     2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        3. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
     4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงา ของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                                  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ,กรรมการผู้จัดการ , ผู้บริหาร , ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                        6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ              จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                                  7. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                        8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่     มณฑลทหารบกที่ 22    ณ    วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                        9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                       10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์            ( Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
                   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15 ต.ค  2562  ระหว่างเวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น.
 
/ผู้สนใจ...
- 2 -
                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่  4 ต.ค. 2562 ถึงวันที่  11 ต.ค. 2562  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  หรือมณฑลทหารบกที่ 22 www.22 circle.com  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ( 045 ) 322009 - 11 ต่อ  26053, 26054   ในวัน และเวลาราชการ                                                  
                           ประกาศ       ณ       วันที่      4       ตุลาคม  2562                                                                                                                                  
 
                                                            (ลงชื่อ)พลตรี  รณกร  ปานกุล     
                                                                             ( รณกร  ปานกุล  )
                                                                      ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 - 11 ต่อ 26053,26054
                                                                                             

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำเสรฐเสนีย์ ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 2/มิ.ย./2563
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7/พ.ค./2563
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหาร ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 14/ก.พ./2563
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการ บุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก ของมณฑลทหารบกที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/ม.ค./2563
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/ม.ค./2563


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ