[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 43 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล และโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : admin
เข้าชม : 1691
พุธ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


  - ร่าง -
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of Reference : TOR )
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล 
และโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
........................................................................................
          1. ความเป็นมา
          มณฑลทหารบกที่ 22 ได้รับอนุมัติแผนจัดหาโครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล และโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจหลักของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งโปรแกรมระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ขีดความสามารถในการใช้งานมีอย่างจำกัด จำเป็นต้องจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          ตามหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา มณฑลทหารที่ 22 ได้เล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมให้ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการจัดหาโปรแกรมและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
          2. วัตถุประสงค์
          เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรมระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          3. คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอ
          3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
          3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
          3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
          3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
          3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
          3.7 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
          3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มณฑลทหารที่ 22  ณ วันประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                                                                                                หน้าที่ 2 ใน 5 หน้า
 
          3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง
          3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
          3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
          3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
          3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องนำเสนอ การใช้งานและรูปแบบของพัสดุ ตามข้อ 4.1.1 , 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17 และ 4.2.18
           4. แบบรูปรายการ หรือคุณลัษณะเฉพาะ
               4.1 จัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล ดังนี้
                   4.1.1 โปรแกรมบริหารการจัดการคลังเวชภัณฑ์
                           คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0350             จำนวน 1 ชุด
                   4.1.2 โปรแกรมระบบบริการทางการแพทย์          
                           คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0351             จำนวน 1 ชุด
               4.2. จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                   4.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก Core Switch (l3 Switch)
                            คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0661   จำนวน 2 ชุด
                   4.2.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบ Layer 3 (l3 Switch) แบบที่ 2
                            คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0662   จำนวน 1 ชุด
                   4.2.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบ Layer 2 (L2 Switch) แบบที่ 2
                            ขนาด 24 ช่อง
                            คุณลักษณะเฉพาะ 7440-S-60-T-0665               จำนวน 10 ชุด
                   4.2.4 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 42u 110 cm
                            คุณลักษณะเฉพาะ 5860-S-58-P-0253               จำนวน 1 ตู้
                  
 
                                                                                                หน้าที่ 3 ใน 5 หน้า
 
                   4.2.5 สายสัญญาณ UTP CAT6
                           เป็นอุปกรณ์ประกอบชุดรายการที่ 2.1,2.2,2.4 (ผนวก ก.) จำนวน 15 กล่อง
                   4.2.6 หัวแจ๊ค RJ45 cat6
                            เป็นอุปกรณ์ประกอบชุดรายการที่ 2.1,2.2,2.4 (ผนวก ข.) จำนวน 395 ตัว
                    4.2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย XEOMProcesso
                            คุณลักษณะเฉพาะ 7440-S-58-P-0239      จำนวน 6 เครื่อง
                   4.2.8 เครื่องจัดเก็บข้อมูล Digital แบบติดตั้งในตู้ Rack ( External Storage )
                            คุณลักษณะเฉพาะ 7440-S-60-T-0648               จำนวน 1 เครื่อง
                   4.2.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
                            เป็นอุปกรณ์ประกอบชุดรายการที่ 2.7                 จำนวน 3 เครื่อง
                   4.2.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
                             คุณลักษณะเฉพาะ 7440-S-58-P-0240              จำนวน 180 เครื่อง
                   4.2.11 เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว
                             คุณลักษณะเฉพาะ 7440-S-58-P-0241              จำนวน 5 เครื่อง
                   4.2.12 เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงเลเซอร์
                             คุณลักษณะเฉพาะ 7440-XX-134-1444   จำนวน 41 เครื่อง
                   4.2.13 เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงเลเซอร์ผ่านระบบเครือข่าย ( Network Laser Printer )
                             คุณลักษณะเฉพาะ 7440-XX-134-1460   จำนวน 20 เครื่อง
                   4.2.14 เครื่องพิมพ์ Barcode
                             คุณลักษณะเฉพาะ 7440-S-60-T-0145              จำนวน 15 เครื่อง
                   4.2.15 เครื่องอ่านรหัส Barcode
                             คุณลักษณะเฉพาะ 7440-35-134-1393   จำนวน 40 เครื่อง
                   4.2.16 เครื่องอ่านภาพสี
                             คุณลักษณะเฉพาะ 7440-35-134-1445   จำนวน 5 เครื่อง
                   4.2.17 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับแม่ข่าย ขนาด 40 kva
                             คุณลักษณะเฉพาะ 6110-S-60-T-0417              จำนวน 2 เครื่อง
                   4.2.18 เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 VA
                             คุณลักษณะเฉพาะ 6130-35-134-1029   จำนวน 180 เครื่อง
                             (ตามรายเอียดและข้อกำหนดแนบท้าย)
 
 
 
 
                                                                                                หน้าที่ 4 ใน 5 หน้า
                  
              4.3. เงื่อนไขการติดตั้งและการส่งมอบ
                   4.3.1 การติดตั้งและการส่งมอบโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายในแต่ละงวดงานจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่าย การฝึกอบรม การส่งมอบเอกสารและคู่มือ รวมทั้งทดลองการใช้งานของโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายแล้วใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายต้องจัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายชุดใหม่ หรือปรับปรุงโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายที่ส่งมอบในครั้งนี้ให้สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
                   4.3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทดลองใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายเมื่อ
มณฑลทหารที่ 22 ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขายว่าได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบในแต่ละงวดงาน
          5. วิธีการดำเนินการ
                   จัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          6. ระยะเวลาดำเนินการ
                   ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 200 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มกำหนดในสัญญา โดยต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบงานให้ มณฑลทหารบกที่ 22 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนถึงกำหนดวันส่งมอบงาน
          7. วงเงินในการจัดหา
                   วงเงินงบประมาณที่ใช้สำหรับการจัดหาในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,586,810.00 บาท
(สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
          8.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
                   ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
                     - ตัวแปรหลัก : ราคาที่เสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20
                     - ตัวแปรรอง  : การประเมินค่าประสิทธิภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80
                                                รวมทั้งหมด เท่ากับร้อยละ  100
          9. การส่งมอบและการชำระเงิน
                   ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งและส่งมอบระบบที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานภายใน 200 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยแบ่งออกเป็นงวดงานและเงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้
                   9.1 งวดที่ 1 ชำระเงินร้อยละ 70 ของค่าจัดหาตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามข้อ 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17และ 4.2.18 พร้อมคู่มือการใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว                                                                                    9.2 งวดที่ 2 ชำระเงินร้อยละ20 ของค่าจัดหาตามสัญญา ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้ขายส่งมอบการติดตั้ง ตามข้อ 4.1.2 พร้อมคู่มือการใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
 
หน้าที่ 5 ใน 5 หน้า
 
                   9.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ชำระเงินร้อยละ10 ของค่าจัดหาตามสัญญา ภายใน 200 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามข้อ 4.1.1 พร้อมคู่มือการใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
          10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                   10.1 ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด ดังนี้
                   10.1.1 บำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลาการรับประกันเป็น
เวลา 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่ มทบ 22. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
                   10.1.2 คาบเวลาในการบำรุงรักษา ได้แก่วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้มีช่างผู้ชำนาญในการให้บริการ ทำหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว และจะต้องดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
          11. เงื่อนไขอื่นๆ
                   11.1 ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ ในการปฏิบัติตาม TOR และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล และโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ มณฑลทหารบกที่ 22  ลงวันที่............................................ ให้ มณฑลทหารบกที่ 22 เป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ มณฑลทหารบกที่ 22
 ให้ถือเป็นที่สุด
                   11.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่ล้าสมัย ไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำมาปรับปรุงใหม่ และต้องเป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิตในวันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอุปกรณ์ที่เสนอทั้งหมดในโครงการนี้ต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          11.3 เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานให้กับ มณฑลทหารที่ 22 และ มณฑลทหารที่ 22 ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มณฑลทหารที่ 22 ตรวจพบในภายหลังว่าโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายที่ส่งมอบในครั้งนี้มีการทำงานที่ผิดพลาด ผู้ขายจะต้องจัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายชุดใหม่ หรือปรับปรุงโปรแกรมและ                                                                                         อุปกรณ์เครือข่ายที่ส่งมอบในครั้งนี้ให้กับ มณฑลทหารที่ 22  โดยไม่ชักช้าและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
…………………………………………………………………………………………………………….
                                      (ลงชื่อ)  พ.อ.หญิง   อุไรพร   อิ่มอาเทศ       ประธานกรรมการ
                                                        (   อุไรพร   อิ่มอาเทศ  )
                                         ลงชื่อ   พ.ต.   จิรเดช     ทองสา              กรรมการ
                                                          (   จิรเดช     ทองสา   )
                                         (ลงชื่อ)พ.ต.หญิง ชลทิพย์   สายงาม           กรรมการ
                                                          (  ชลทิพย์   สายงาม   )

  - ร่าง -

 
 

ประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 22

เรื่อง      ประกวดราคาโครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล  และ
          โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e – bidding )
 ------------------------------------
                    มณฑลทหารบกที่  22 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล  และ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (  e – bidding  ) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,586,810.00 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้.-
                   1. โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล         จำนวน   2 รายการ
                   2. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                   จำนวน 18 รายการ                           ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
                   1. มีความสามารถตามกฎหมาย
                   2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                   4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                   6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                   7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
                   8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มทบ.22 ณ วันประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง
                   11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 2 -
                   12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                   13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด
                   14. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องนำเสนอการทำงานของโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล  ตามข้อ 4.1 จำนวน 2 รายการ และ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 4.2
จำนวน 18 รายการ ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมนำเอกสารรูปแบบหรือแคตตาล็อกตัวจริง มาให้คณะกรรมพิจารณาผลโดยจะต้องมานำเสนอให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (  e – bidding  )
                        ทั้งนี้ อุปกรณ์ทีมานำเสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นเดียวกันกับที่เสนอในครั้งนี้และหากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่มานำเสนอและนำเอกสารรูปแบบหรือแคตตาล็อกตัวจริงตามที่กำหนดไว้ มทบ.22 จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนาด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาไว้ในการประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (  e – bidding  )
                        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.........................ระหว่างเวลา.......0830......น. ถึง..............1630...........น.                      
                        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา     
                        ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ .........-..........บาท
(.......................................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่......................................ถึงวันที่......................................จนถึงโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา    
                        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th
หรือมณฑลทหารบกที่ 22 www.22 cicle.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ( 045 ) 322009 – 11 ต่อ 26053 และ 26054 ในวัน และเวลาราชการ
 
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่      มีนาคม   พ.ศ. 2562
 
                                                               (ลงชื่อ)  พลตรี   อรรถ   สิงหัษฐิต
                                                                                 ( อรรถ   สิงหัษฐิต )
                                                                            ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  
 
 
                                                         
 

- ร่าง -
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding )
เลขที่ ........./2562
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล และ
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ตามประกาศ มณฑลทหารบกที่ 22
ลงวันที่  ........................
-------------------------------------------
               กองทัพบก  โดย  มณฑลทหารบกที่ 22   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  
             1. โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โรงพยาบาล      จำนวน  2  รายการ
                   - โปรแกรมบริหารการจัดการคลังเวชภัณฑ์   
                     คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0350            จำนวน 1 ชุด
                   - โปรแกรมระบบบริการทางการแพทย์      
                       คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0351          จำนวน 1 ชุด
             2. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                จำนวน 18 รายการ
                   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก Core Switch (l3 Switch)
                     คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0661           จำนวน 2 ชุด
                   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบ Layer 3 (l3 Switch) แบบที่ 2
                     คุณลักษณะเฉพาะ 7440–S–60-T-0662  

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยว 16/ก.ย./2562
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวนายพัน ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/ก.ย./2562
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ก.ย./2562
      เรื่อง เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/ก.ย./2562
      ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ก.ย./2562


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ