[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 39 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะสายขนส่ง
โดย : admin
เข้าชม : 16360
อังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


    ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22

เรื่อง      สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะสายขนส่ง
---------------------------------
                   มณฑลทหารบกที่ 22 มีความประสงค์จะสอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 11 คัน กับยานพาหนะใหม่ จำนวน 1 คัน  เป็นรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน  ซึ่งมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  820,000 บาท ( แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน )  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    - ซากยานพาหนะชำรุด  จำนวน  11 คัน
                             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สามารถเสนอราคาได้ทุกสาขาอาชีพที่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 22   ณ    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
กำหนดดูสภาพซากยานพาหนะสายขนส่ง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด            ในวันที่  31  สิงหาคม 2560  เวลา 0900 น.ถึง 1100 น. ณ  ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายมณฑลทหารบกที่ 22       
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาแลกเปลี่ยนในระหว่างวันที่  22   สิงหาคม  2560  ถึงวันที่                        1   กันยายน   2560   ในวันและเวลาราชการ     ณ     แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22                 
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี และ กำหนดเปิด
ซองสอบราคา     ณ      สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี   ในวันที่  4  กันยายน   2560   ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นต้นไป
                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแลกเปลี่ยน ได้ที่แผนกพลาธิการ                       มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข    อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  22  สิงหาคม  2560   ถึงวันที่  1  กันยายน   2560   ตั้งแต่เวลา  0830 น.  ถึงเวลา  1630  น.                     ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  ( www.gprocurement.go.th )
 
/และมณฑลทหาร...
 
 
 
 
 
- 2 -
 
และมณฑลทหารบกที่ 22 (www.22 circle.com) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (045) 322009 - 11 ต่อ 26053,26054  ในวันและเวลาราชการ                             
                      ประกาศ       ณ        วันที่     22    สิงหาคม   2560                                                                                                                                 
 
                                                     (ลงชื่อ) พลตรี   อชิร์ฉัตร   โรจนะภิรมย์  
                                                                       ( อชิร์ฉัตร   โรจนะภิรมย์ )
                                                                   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 - 11 ต่อ 26053,26054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

เอกสารสอบราคาแลกเปลี่ยนเลขที่ 7/2560
สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะ สายขนส่ง
ตามประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
 ลงวันที่   22  สิงหาคม  2560   
-------------------------------------------------------
                             มณฑลทหารบกที่ 22 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“กรม”(มณฑลทหารบกที่ 22)                มีความประสงค์จะสอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 11 คัน กับยานพาหนะใหม่ จำนวน 1 คัน  เป็นรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                   - ซากยานพาหนะชำรุด จำนวน  11  คัน
                   ซึ่งพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยพัสดุต้องอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                             1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                                  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                จำนวน  3  หน้า
                                  1.2 แบบใบเสนอราคา                                               จำนวน  3 หน้า
                                  1.3 แบบสัญญาแลกเปลี่ยน                                         จำนวน  4 หน้า
                        1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน ( หลักประกันสัญญา )               จำนวน  1 หน้า
                        1.5 บทนิยาม
                              (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                       จำนวน  2 หน้า
                              (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม             จำนวน  2 หน้า
                        1.6 แบบบัญชีเอกสาร
                              (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1                                       จำนวน  2 หน้า
                              (2) บัญชีเอกสารส่วน  2                                         จำนวน  1 หน้า
                        1.7 แบบหนังสือมอบอำนาจ                                         จำนวน 1 หน้า
                             2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
     2.1 ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาได้ทุกสาขาอาชีพ
                        2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                        2.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     ณ   วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
     2.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
- 2 -
                   3. หลักฐานการเสนอราคา
                             ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน  คือ
                           3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้                             
                                      (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                      (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                             
                                      (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                                      (4)  สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรับผู้ประกอบ การประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียน                    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  1.6 (1)
                        3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                             (1) แคตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ ตามข้อ 4.6
                             (2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  โดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
                                (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา                                     ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
                                (4) เอกสารของผู้เสนอราคา  หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนผู้เชี่ยวชาญไว้กับกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แปล   พร้อมลงนามรับรองการแปลโดยระบุหมายเลขทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงยุติธรรมที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วย
                             4. การเสนอราคา
                       4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
 
 
- 3 -
ราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอราคาจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ
หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                             4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวหนังสือ    ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ                  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ   สำนักงานขนส่งมณฑลทหารบกที่ 22                   ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอราคากำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้              และจะถอนการเสนอราคามิได้                         
                           4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยน
                        4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 22 จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
                   สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลหากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน (สาม)
                                4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะให้ ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคา                ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
                          4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 7/2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในระหว่างวันที่  22  สิงหาคม  2560                             ถึงวันที่  1  กันยายน  2560   ในวันและเวลาราชการ  ณ  แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22                            ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1 )    ณ    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
                        หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)
และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา                       และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และมณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาลงโทษ      ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
 
- 4 -
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่                              มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     ณ    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง  ภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง  ให้ถือว่าเป็นที่สุด
                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น     ณ      สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์   ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่   4   กันยายน   2560   เวลา 1000 น. เป็นต้นไป
                        การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                             5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
                                  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  มณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมสูงสุด  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นหลักในการพิจารณา
                         5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมณฑลทหารบกที่ 22  เท่านั้น
                        5.3  มณฑลทหารบกที่ 22  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
            (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมณฑลทหารบกที่22
                                      (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                      (3) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด  ในเอกสารสอบ ราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                            (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
                        5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือมณฑลทหารบกที่ 22  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้มณฑลทหารบกที่ 22  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                       5.5 มณฑลทหารบกที่ 22 ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงสุด  หรือราคาหนึ่ง
 
- 5 -
ราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มณฑลทหารบกที่ 22  เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งมณฑลทหารบกที่ 22  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น ผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น
                        5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ณ    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 มณฑลทหารบกที่ 22     มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7  และมณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
                      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณา เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวง  มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                   6. การทำสัญญาแลกเปลี่ยน
                        6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน            5 วัน (ห้า) ทำการของทางราชการ นับถัดจากวันที่ทำข้อตกลงซื้อ มณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
                        6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน        5 วัน ( ห้า)  ทำการของทางราชการ มณฑลทหารบกที่ 22 เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาแลกเปลี่ยนตามแบบสัญญาดังระบุใน               ข้อ 1.3 กับมณฑลทหารบกที่ 22 ภายใน 7 วัน (เจ็ด)  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มณฑลทหารบกที่ 22  ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                          6.1  เงินสด
                           6.2  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กองทัพบก ( มณฑลทหารบกที่ 22 ) โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน (สาม) ทำการของทางราชการ
                           6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันข้อ 1.4 ให้ทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 22)
                          6.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ  ต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4   ให้ทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 22)
                        6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  ที่ได้จดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  (สิบห้า) นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
- 6 -
                  7. อัตราค่าปรับ
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย กำหนดค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.20 ( ศูนย์จุดสองศูนย์ ) ของราคาพัสดุที่ยังมิได้รับมอบ
                   8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                        ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย  ตามแบบดัง ระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่รับจ้างที่เกิดขึ้นภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  เดือน  1 ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน (สามสิบ) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชำรุดบกพร่อง   
9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ
                           9.1 เงินพัสดุสำหรับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้  ได้มาจากคณะกรรมการกำหนดราคาซากยานพาหนะ ชำรุด จำนวน 11 คัน 
 &nb

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสโมสรนายทหาร 12/มิ.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ของมณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/พ.ค./2561
      เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23/พ.ค./2561
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งเพื่อทำการรับ - ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ 25/เม.ย./2561
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5/เม.ย./2561


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ