[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 39 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย : admin
เข้าชม : 15819
พุธ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22

เรื่อง     ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561                    ของมณฑลทหารบกที่ 22
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------
                             มณฑลทหารบกที่ 22  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของมณฑลทหารบกที่ 22 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น  2,228,700 บาท ( สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,114,350 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 22  ณ   วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                             7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                             8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                             กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   29   สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น.
                  ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ        1,200 บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )  ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาวารินชำราบ บัญชีเลขที่ 3146030470             ในระหว่างวันที่   16   สิงหาคม  2560   ถึงวันที่   23   สิงหาคม  2560   โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยก่อนการ
 
- 2 -
 
เสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 22 ( www.22 circle.com )  หรือของกรมบัญชีกลาง  ( www.gprocurement.go.th ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ( 045 ) 322009 - 11  ต่อ  26053, 26054   ในวัน และเวลาราชการ 
 
 
                        ประกาศ        ณ          วันที่   16   สิงหาคม   พ.ศ. 2560
                                                 (ลงชื่อ) พลตรี   อชิร์ฉัตร   โรจนะภิรมย์
                                                                   ( อชิร์ฉัตร   โรจนะภิรมย์ )
                                                               ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 - 11 ต่อ 26053,26054
                                                                                             
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่ 1/2560

การจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของมณฑลทหารบกที่ 22
ตามประกาศมณฑลทหารบกที่  22
ลงวันที่   16   สิงหาคม   2560
-------------------------------------------------
มณฑลทหารบกที่ 22  มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561  ของมณฑลทหารบกที่ 22 โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ณ      ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
     1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
     1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
                        1.3 แบบสัญญาจ้าง
                        1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน       
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
                        1.5 สูตรการปรับราคา
     1.6 บทนิยาม
          (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                             (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                        1.7  แบบบัญชีเอกสาร
                                      (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1
                             (2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2
                       1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ  ( Bill of Quantities )               ( รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ )  
                   2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                        2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
                        2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 
- 2 -
 
                        2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น               ณ    วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
                        2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                        2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
                        2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,114,350  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ง           มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่                          มณฑลทหารบกที่ 22 เชื่อถือ
                        2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                        2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนิน          การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Govemment Procurcment : e-GP ) ต้องลงทะเบียน             ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                  
                             3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
     3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                             (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                  (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม      
(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                             (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                                      (4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3 -
                            
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
                                  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                             (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่               ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
                                      (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
                             (3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง         (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
                                      (4) บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย  
                                      (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
                   4. การเสนอราคา
                        4.2 ต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
                        4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180  วัน  นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                        4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
                       4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และราย                  ละเอียด ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
                        4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด             จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่   29   สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา  0830 น. ถึงเวลา 1630 น.
                   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ                      โดยเด็ดขาด
                   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1)   ณ   วันประกาศประกวดราคา
                        หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อ
 
- 4 -
 
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมณฑลทหารบกที่ 22                      จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
                   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ณ    วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
                   ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
                        4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                             (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ              (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
                             (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
                             (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
        (5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th
                   5. หลักประกันการเสนอราคา
                   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน  111,435 บาท  ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน )
                        5.1 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
                        5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มณฑลทหารบกที่ 22 โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้น             ไม่เกิน  3  วันทำการของธนาคาร
                        5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
                   กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้  มณฑลทหารบกที่ 22 จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  3  ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจาก
 
- 5 -
ข้อผูกพันแล้ว                      
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                        6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้          มณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา) และจะพิจารณาจาก  (ราคารวม /ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)
                        6.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
                             (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ .............
                             (2)....................................... กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ...................
                             (3)....................................... กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ...................
                             (4)....................................... กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ...................
                             (5)....................................... กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ...................
โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
                        6.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน          การยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ มณฑลทหารบกที่ 22 เท่านั้น 
                        6.4 มณฑลทหารบกที่ 22  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดย            ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)          ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของมณฑลทหารบกที่ 22
                             (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคา   รายอื่น
                             6.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือมณฑลทหารบกที่ 22 มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  มณฑลทหารบกที่ 22  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                        6.6 มณฑลทหารบกที่ 22  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
 
- 6 -
 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                   ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ             มณฑลทหารบกที่ 22 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้                    มณฑลทหารบกที่ 22 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                        6.7  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 มณฑลทหารบกที่ 22 มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
                   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
                   7. การทำสัญญาจ้าง
                   ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน         ข้อ 1.3 กับมณฑลทหารบกที่ 22 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ มณฑลทหารบกที่ 22 ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                        7.1 เงินสด
                         7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มณฑลทหารบกที่ 22  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วัน  ทำการของทางราชการ
                        7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 ( 2 )
                        7.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาค

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสโมสรนายทหาร 12/มิ.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ของมณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/พ.ค./2561
      เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23/พ.ค./2561
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งเพื่อทำการรับ - ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ 25/เม.ย./2561
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5/เม.ย./2561


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ