[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 39 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ของ มณฑลทหารบกที่ 22
โดย : admin
เข้าชม : 15603
อังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22

เรื่อง      สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ของ มณฑลทหารบกที่ 22

---------------------------------

มณฑลทหารบกที่ 22  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง  เพื่อทำการรับ - ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/60  ของมณฑลทหารบกที่ 22  ราคากลาง งานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน  784,000 บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล)  ผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  392,000  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่มณฑลทหารบกที่ 22  เชื่อถือ 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 22    ณ   วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้ง               ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่  15  สิงหาคม 2560  ถึงวันที่                                 25   สิงหาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ     ณ    แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี และ กำหนดเปิด
ซองสอบราคา     ณ     สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี   ในวันที่   28   สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  1000 น. เป็นต้นไป
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    -   บาท  (         -            ) ได้ที่แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ 
- 2 -
จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  15  สิงหาคม 2560  ถึงวันที่   25   สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  0830 น.    ถึงเวลา  1630  น.  ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  และมณฑลทหารบกที่ 22 (www.22 circle.com) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (045) 322009 - 11 ต่อ 26053,26054  ในวันและเวลาราชการ 
 
                        ประกาศ        ณ          วันที่   15   สิงหาคม   พ.ศ. 2560
                                                 (ลงชื่อ) พลตรี   อชิร์ฉัตร   โรจนะภิรมย์
                                                                   ( อชิร์ฉัตร   โรจนะภิรมย์ )
                                                               ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 - 11 ต่อ 26053,26054
                                                                                             
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคาจ้างที่ 6/2560
งานสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
ตามประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
 ลงวันที่  15  สิงหาคม  2560
-------------------------------------------------------
                    มณฑลทหารบกที่ 22 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“กรม”(มณฑลทหารบกที่ 22)                มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า                  40 ที่นั่ง  เพื่อทำการรับ - ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 2/60 ของ มณฑลทหารบกที่ 22              ซึ่งพัสดุที่จะจ้างทำนี้ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                   1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                          1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                 จำนวน  -  หน้า
                        1.2 แบบใบเสนอราคา                                                จำนวน  2 หน้า
                        1.3 แบบสัญญาจ้าง                                                   จำนวน 10 หน้า
                        1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)                  จำนวน  1 หน้า
                        1.5 บทนิยาม
                             (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                       จำนวน  2 หน้า
                              (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม              จำนวน  2 หน้า
                       1.6 แบบบัญชีเอกสาร
                                       (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1                                       จำนวน  2 หน้า
                             (2) บัญชีเอกสารส่วน  2                                         จำนวน  1 หน้า
                   2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
   2.1 เป็น (นิติบุคคล)  ผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
   2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 22    ณ   วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
/2.7 บุคคลหรือ...
 
- 2 -
                    2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้ง               ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                    3. หลักฐานการเสนอราคา
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน  คือ
                        3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้                            
                                      (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                            
                                     (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                                      (4)  สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบ การประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  1.6 (1)
                       3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                           (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  โดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
                           (2) เอกสารของผู้เสนอราคา  หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็น
ภาษาไทยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนผู้เชี่ยวชาญไว้กับกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แปล
พร้อมลงนามรับรองการแปลโดยระบุหมายเลขทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงยุติธรรมที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วย
                           (3) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
/4.การเสนอราคา...
                    
- 3 -
                   4. การเสนอราคา
                        4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอราคาจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                             4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข  และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ให้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคารวมให้เห็นเด่นชัดราคาที่เสนอจะต้องเสนอราคากำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และ จะถอนการเสนอราคามิได้
                           4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาให้ครบตามจำนวนแต่ละรายการ                                   ที่มณฑลทหารบกที่ 22 กำหนด
                           4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 15 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
                                4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา                           
                          4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างที่ 6/2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่                                25  สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ    ณ    แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22                            ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
                   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1 ) ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา                       และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และมณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาลงโทษ     
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
/ผู้เสนอราคา...
 
- 4 -
                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่                              มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ณ    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับ  แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือว่าเป็นที่สุด
                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น      ณ       สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่   28   สิงหาคม  2560  เวลา 1000 น.  เป็นต้นไป
                        การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                         5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
                            5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  มณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่ำสุด ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นหลักในการพิจารณา
                       5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมณฑลทหารบกที่ 22  เท่านั้น
                        5.3  มณฑลทหารบกที่  22  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมณฑลทหารบกที่  22
                                      (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                      (3) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด  ในเอกสารสอบ ราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                            (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
                        5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือมณฑลทหารบกที่ 22 มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้มณฑลทหารบกที่ 22 มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มี ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                        5.5 มณฑลทหารบกที่ 22 ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เหมาะสมทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
/พิจารณา...
- 5 -
พิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มณฑลทหารบกที่ 22  เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง มณฑลทหารบกที่ 22 จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น ผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น
                   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า  ไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ มณฑลทหารบกที่ 22 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้มณฑลทหารบกที่ 22 มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                        5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ณ    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 มณฑลทหารบกที่ 22  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และมณฑลทหารบกที่  22 จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
                      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณา เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวง  มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                  6. การทำสัญญาจ้าง
                   ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ                        มณฑลทหารบกที่ 22 ภายใน  7  วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า) ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ให้ มณฑลทหารบกที่ 22  ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                           6.1  เงินสด
                        6.2  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กองทัพบก ( มณฑลทหารบกที่ 22 ) โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ของทางราชการ
                           6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันข้อ 1.4 ให้ทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อกองทัพบก ( มณฑลทหารบกที่  22 )
                            6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการ ต่าง  ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 ให้ทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อกองทัพบก ( มณฑลทหารบกที่ 22 )
                        6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  ที่ได้จดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน (สิบห้าวัน )  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                   7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                   มณฑลทหารบกที่ 22 จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งเป็นงานงวดเดียว ดังนี้
/งานงวดเดียว...
- 6 -
งานงวดเดียว เป็นเงินในอัตราร้อยละ 100% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังนี้                       
                      - ทำการรับ - ส่งทหาร ข้ามเขตพื้นที่กองทัพภาค ดังนี้
                                      7.1 โดยทำการรับจากตำบลต้นทาง จังหวัดอุบลราชธานี                          ( มณฑลทหารบกที่ 22 ) ส่งถึงตำบลปลายทาง จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ( มณฑลทหารบกที่ 11 ) ขนย้ายกำลังพล จำนวน  61 นาย  จำนวนรถ  2  คัน
                                      7.2 โดยทำการรับจากตำบลต้นทาง จังหวัดอุบลราชธานี                         ( มณฑลทหารบกที่ 22 )  ส่งถึงตำบลปลายทาง จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี ( มณฑลทหารบกที่ 12 ) ขนย้ายกำลังพล จำนวน  784 นาย  จำนวนรถ  19  คัน    
                              7.3 โดยทำการรับจากตำบลต้นทาง จังหวัดอุบลราชธานี                                ( มณฑลทหารบกที่ 22 )  ส่งถึงตำบลปลายทาง จังหวัดทหารบกชลบุรี ( มณฑลทหารบกที่ 14 ) ขนย้ายกำลังพล จำนวน 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสโมสรนายทหาร 12/มิ.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ของมณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/พ.ค./2561
      เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23/พ.ค./2561
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งเพื่อทำการรับ - ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ 25/เม.ย./2561
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5/เม.ย./2561


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ